Подлежите ли на задължителен одит?

Подлежите ли на задължителен независим финансов одит

Критерии за задължителен одит

Критериите дали годишните финансови отчети на вашето предприятие подлежат на независим финансов одит от регистриран одитор са различни според вида на юридическото лице: търговско предприятие или юридическо лице с нестопанска цел. Показателите са:

Независимо от вида на вашето предприятие, годишните му финансови отчети подлежат на задължителен одит от регистриран одитор, ако към 31 декември на текущия отчетен период надвишава показателите на два от следните критерии:

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 2 млн. лв.;
 • нетни приходи от продажби за годината – 4 млн. лв.;
 • средна численост на персонала за годината – 50 души.

Независимо от горните показатели, на независим финансов одит от регистриран одитор подлежат годишните финансови отчети на следните предприятия:

 • Акционерни дружества ( АД );
 • Еднолично акционерно дружество ( ЕАД );
 • Командитни дружества с акции ( КДА );
 • Всички предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 • Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 • Други предприятие задължени със закон.

Годишните финансови отчети на Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, подлежат на задължителен независим финансов одит, когато за текущата година превишават един от следните критерии:

 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
 • размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година 2 млн. лв.;
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

Срокове за заверка на годишни финансови отчети от регистриран одитор

 • За дружества с ограничена отговорност, които по Закон подлежат на задължителен одит – преди подаването на отчета в Търговския регистър – 30 юни.
 • За други търговски дружества, които по Закон подлежат на задължителен одит – преди подаването на отчета в Търговския регистър – 31 юли.
 • За ЕТ, които покриват критериите за задължителен одит – преди подаването на отчета в Търговския регистър – 31 май.
 • За Юридически лица с нестопанска цел – преди подаването на отчета в Министерство на правосъдието – 30 юни.

Ако вашето предприятие подлежи на задължителен независим финансов одит, вижте повече за предлаганата от нас услуга по задължителен одит тук или директно се свържете с нас!