Проверка при преобразуване

Проверка при преобразуване

За вас ли е услугата проверка при преобразуване?

Вашето предприятие подлежи на задължителна проверка при преобразуване от регистриран одитор, съгласно Търговския закон, ако участва в някоя от процедурите за преобразуване:

  • вливане;
  • сливане;
  • разделяне;
  • отделяне;
  • отделяне на еднолично търговско дружество;
  • промяна на правната форма.

Законът ви освобождава от проверка при преобразуване, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества сте изразили писмено съгласие да не се извършва такава проверка, приемащото дружество не е капиталово и не се увеличава капитала на приемащото дружество.

Какво получавате при извършена от нас проверка при преобразуване?

  • Доклад на проверителя съгласно изискванията на Търговския закон.
  • Консултация във връзка със спазване на българското законодателство.
  • Насоки за осчетоводяване на придобиването и данъчни аспекти.

Какво представлява услугата проверка при преобразуване?

Проверка при преобразуване на търговски дружества се прави за всяко предприятие, което участва в преобразуването. Проверява се изготвения договор или план за преобразуване.

Нашият ангажимент ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги 4400, приложим по отношение на ангажименти за извършване на договорени процедури и това ще бъде посочено в нашия доклад.

Очакваме пълно съдействие от Вас и Вашия персонал по време на проверка при преобразуване.

Свържете се с нас сега!